Podnikateľské inštitúcie

e-TradeCenter.biz - portál pre podporu podnikateľských vzťahov

Portál pre podporu a rozvoj podnikateľských vzťahov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Flámskom. Informácie o podnikateľskom prostredí, dôležitých inštitúciách, legislatíve a pracovno-právnych podmienkach podnikania. Databáza firiem a obchodných ponúk.

http://www.e-tradecenter.biz/

SZK.sk - Slovenská živnostenská komora

Organizácia, ktorá okrem iného zo zákona pôsobí na ochranu záujmov živnostenského stavu, zároveň však i aktívne prispieva ku kvalite prevádzkovania živností.

http://www.szk.sk/

Icc-cr.cz - Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory v Českej republike

Celosvetová obchodná organizácia, ktorá zostavuje pravidlá, modelové zmluvy a kódexy v oblasti medzinárodného obchodu, investícií, bankovníctva, poisťovníctva, daní, reklamy, marketingu, e-commerce a medzinárodného práva. Zaisťuje služby ATA Karnetov, rozhodcovského súdu, usiluje o voľný obchod, investície a trhové hospodárstvo.

http://www.icc-cr.cz/

Daňový úrad.sk - daňové úrady a daňové riaditeľstvá

Neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam. Kontakty na daňové úrady a daňové riaditeľstvá.

http://www.danovyurad.sk/

Auditor.sk - audit a meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Auditor s.r.o. - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu. (CadnaA). Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia. Poradenstvo v oblasti hygieny potravín.

http://www.auditor.sk/

Swietelsky stavební s.r.o. - projekt Horušany

Swietelsky vyvíja svoje aktivity vo všetkých druhoch stavebníctva - výstavba komunikácií, výstavba železníc, pozemné stavby, výstavba inžinierskych sietí, výstavba mostov a ďalšie.

http://www.horousany.com/

Motýľ nádeje.sk - neinvestičný fond, ktorý patrí pod neziskovú organizáciu

Motýľ nadeje n.f. - cieľom je získanie a združenie finančných prostriedkov so zámerom poskytnúť pomoc a dať nádej telesne postihnutým pri liečbe, rehabilitácii a celkovom zvýšení ich kvality života.

http://www.motylnadeje.sk/

Baldomero.eu - predaj ready made spoločností a založenie sro

Top 2x

Predáme ready made spoločnosti so sídlom v Bratislave za 699 EUR vrátane všetkých poplatkov spojených s prevodom. Jedná sa o čisté ready made spoločnosti, ktoré boli založené profesionálmi za účelom ich ďalšieho predaja.

http://www.baldomero.eu/

Corporate partners.sk - založenie spoločností

Založenie spoločností - obchodná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

http://www.corporatepartners.sk/

NLP institut.sk - rozvoj osobnosti

7 tipov k efektívnej komunikácii a ako lepšie využiť zdroje k úspechu.

http://www.nlpinstitut.sk/