Vzdelávacie inštitúcie

Transfer.sk - centrum vzdelávania manažérov

Odborné vzdelávanie a tréningy v manažmente a ekonomike pre všetky úrovne riadenia podnikov, inštitúcií, štátnej správy, individuálnych záujemcov a nezamestnaných cez OÚP na celom území Slovenska, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti manažmentu, špeciálne v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

http://www.transfer.sk/

Ostravská univerzita v Ostrave

Stránky ostravskej vysokej školy. Fakulty: umelecká, filozofická, pedagogická, prírodovedecká, sociálnych štúdií a zdravotníckych štúdií.

http://www.osu.cz/

Eglobe.sk - jazyková škola a prekladateľská agentúra

Globe - moderná jazyková škola v Čadci - kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny. Individuálne kurzy, kurzy pre firmy, súdne overené preklady a tlmočenie.

http://www.eglobe.sk/

Strediskoskole.sk - stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Odborná, technická a materiálna pomoc materským školám a školským zariadeniam v bratislavskej Petržalke. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je rozpočtová organizácia zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ba Petržalka.

http://www.strediskoskole.sk/

Kurz mediácie

Kurz mediácie - odborná príprava mediátora. Kurz mediácie pre právnikov. Kurz mediácie pre neprávnikov. Forma kurzu mediácie: kombinovaná e-learning + prezenčná forma.

http://www.kurz-mediacie.sk/

Reedukačné centrum v Košiciach

Naše reedukačné centrum pre deti a mládež je špeciálne výchovné zariadenie. Zabezpečuje komplexnú odbornú starostlivosť, prevýchovu a vzdelávanie detí a mládeže s poruchami správania, asociálnym vývinom a trestnou činnosťou.

http://rc-kosice.sk/

Mediátor Košice JUDr. Ivana Gerdová

Mediácia v Košiciach - Rodinné spory, Pracovnoprávne spory, Školská mediácia, Obchodné spory, Občianske spory

http://www.mediator-kosice.sk/

Legovňa

Centrum kreatívneho vzdelávania s kockami LEGO.

http://www.legovna.sk/